logo magicserver.eu

Regulamin świadczenia usług

1.Definicje

Konto Klienta – dostępna w systemie wydzielona i unikatowa przestrzeń zawierająca dane i ustawienia Klienta.
Klient – Użytkownik posiadający aktywne Usługi.
Usługodawca – Secret Cats Paweł Mańka ul. Leopolda Staffa 8 lok. 120 01-891 Warszawa NIP: 6642048721 REGON: 369066906 tel.: +48 22 102 17 22
Usługa – Wykupiona funkcjonalność która oferowana jest w serwisie (Konto Hostingowe)
Konto Hostingowe – Wydzielona przestrzeń w systemie przeznaczona do przechowywania danych (w szczególności do poczty e-mail i aplikacji internetowych)
Reseller – podmiot uprawniony do odsprzedaży usług
Regulamin – niniejszy dokument

2.Rejestracja Usług

 1. Rejestracja Usług możliwa jest wyłącznie za pośrednictwem Resellerów. Ci tworzą Konta Klientów i przypisują wszelkie Usługi w serwisie. Przypisane Usługi aktywne są po zatwierdzeniu Regulaminu przez Klienta.
 2. Konto Hostingowe tworzone przez Resellera jest darmowe przez pierwsze 6 miesięcy działania usługi. Koszt przypisania domen ustala Reseller.
 3. Do każdego Konta Klienta można przypisać dowolną liczbę domen internetowych oraz maksymalnie jedno Konto Hostingowe.

3.Przedłużanie usług i płatności

 1. Wszelkie Usługi rozliczane są na zasadzie przedpłaty (prepaid). W przypadku nieprzedłużenia usługi zakłada się, że Klient z niej rezygnuje.
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online są:
  • Blue Media S.A. ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot. Dostępne formy płatności dla kart płatniczych:
   • Visa
   • Visa Electron
   • Mastercard
   • MasterCard Electronic
   • Maestro”
  • PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań
 3. Do każdej płatności za wykupione Usługi wystawiona zostaje Faktura. Ta wysyłana jest do Klienta za pomocą poczty e-mail.
 4. Cennik usług dostępny jest na stronie https://magicserver.eu/cennik.html
 5. Usługi można przedłużyć o jeden, dwa lub trzy lata. Okres ten liczony jest od ostatniego dnia aktywnej usługi lub od dnia zaksięgowania wpłaty usługi nieaktywnej.
 6. Klient informowany jest za pomocą poczty e-mail i przez SMS o zbliżającym się terminie końca okresu rozliczeniowego. Wiadomości e-mail wysyłane są na 21, 14, 7, 1 oraz w dniu wygasania usługi. Wiadomości SMS wysyłane są na 7 i 1 dzień przed zakończeniem Usługi.
 7. W przypadku nieopłacenia kolejnego okresu rozliczeniowego Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia nieopłaconej usługi. W przypadku braku płatności przez 30 dni od czasu wygaśnięcia Usługi Usługodawca może bezpowrotnie usunąć wszystkie dane znajdujące się na koncie (w szczególności pocztę e-mail, bazy danych i pliki aplikacji webowych).
 8. W sytuacji przedłużania wygasłej usługi do ceny usługi doliczana jest opłata aktywacyjna przewidziana w cenniku.
 9. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami Usługi realizowane są niezwłocznie po opłaceniu usługi. W przypadku Konsumentów Usługi hostingowe realizowane są niezwłocznie po opłaceniu usługi natomiast usługi związane z rejestracją domen po 14 dniach od zawarcia umowy. Przez datę opłacenia usługi rozumie się datę zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym (w przypadku płatności przelewem) lub datę uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności w systemie obsługującym płatności on-line.
 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia płatności wynikające z przyczyn zewnętrznych (w szczególności za przerwy techniczne w pracy systemów bankowych, sieci komórkowych czy za opóźnienia wynikające z czasu niezbędnego do zaksięgowania przelewu).
 11. Usługodawca jest zwolniony podmiotowo z VAT na podst. Art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dn. 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

4.Odpowiedzialność i Obowiązki Klienta

 1. Klient oświadcza, iż podane dane właściciela Usług są zgodne ze stanem faktycznym. W przypadku zmian tych danych Klient zobowiązany jest do ich aktualizacji.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zablokowania a w skrajnych przypadkach także usunięcia Usługi w przypadku stwierdzenia, iż ta:
  • zawiera treści niezgodne z polskim lub międzynarodowym prawem
  • zawiera treści pornograficzne lub bezspornie łamiące normy społeczne i dobre obyczaje
  • zawiera złośliwe lub kontrowersyjne oprogramowanie (w szczególności wirusy, trojany, oprogramowanie spamerskie, serwisy udostępniające linki do nielegalnych treści itp.)
  • rozsyła Spam
  • generuje obciążenie zagrażające infrastrukturze Usługodawcy (w szczególności aplikacje na które prowadzony jest atak typu DDoS, aplikacje oferujące streaming itp.)
 3. Klient zobowiązuje się nie udostępniać i nie podnajmować całości lub części Konta Hostingowego podmiotom trzecim.
 4. W przypadku blokady lub usunięcia konta wynikającego z łamania przez Klienta niniejszego regulaminu nie przysługuje rekompensata ani zwrot wpłaconych kosztów.

5.Odpowiedzialność i Obowiązki Usługodawcy

 1. Usługodawca zobowiązuje do dołożenia wszelkiej staranności w jakości świadczonych usług (w szczególności do świadczenia usług w sposób ciągły i stabilny).
 2. Usługodawca zastrzega możliwość planowanego wyłączenia usług o ile te konieczne są do prawidłowego utrzymania infrastruktury serwerowej. W przypadku gdy niedostępność usług może przekroczyć 5 minut Usługodawca zobowiązany jest powiadomić użytkowników Usługi o tym fakcie z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem. Informacje takie dostarczane będą za pośrednictwem poczty e-mail na adres przypisany do usługi.
 3. W przypadku awarii Usługi (lub jej części) przez okres dłuższy niż 6 godzin w ujęciu miesięcznym Usługodawca zobowiązany jest przedłużyć okres działania tej usługi o jeden dzień za każde 6 godzin niedostępności usługi.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu strat (w tym utraconych zysków/korzyści, utraty wiarygodności itp.) które wynikają z nienależytego lub błędnego świadczenia Usług przez Usługodawcę.
 5. Usługodawca zobowiązuje się do wykonywania kopi bezpieczeństwa (kopii zapasowych) wszystkich Usług Klienta. Usługodawca zastrzega jednak, że kopie bezpieczeństwa nie są wykonywane częściej niż raz na 24 godziny. W związku z tym Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane Klienta (w szczególności za pocztę e-mail, bazy danych, i pliki aplikacji) które zostały dodane/zmodyfikowane itp. w okresie pomiędzy wykonaniem kopii bezpieczeństwa a ewentualną utratą danych (np. na skutek awarii sprzętowej)

6.Prywatność i przetwarzanie danych osobowych

 1. Polityka prywatności i zasady przetwarzania danych osobowych w odniesieniu do regulacji związanych z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych - RODO znajdują się TUTAJ
 2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych przez Usługodawcę zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych oraz Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną.
 3. O ile Klient nie zaznaczy inaczej wszelkie Dane Osobowe wykorzystywane mogą być wyłącznie do czynności które niezbędne są do świadczenia Usług przez Usługodawcę.
 4. Usługodawca oświadcza, że dane Klientów nie będą udostępniane w żadnej części podmiotom zewnętrznym. Wyjątek stanowią uprawnione jednostki i organy państwowe ujęte przepisami prawa jak również operatorzy płatności on-line o ile Klient wyrazi chęć przedłużenia usług za pośrednictwem płatności on-line.
 5. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy: informacji o nowych Usługach, promocjach i innych informacji marketingowych. Wiadomości te mogą być przesyłane każdym możliwym źródłem komunikacji (w szczególności przez SMS, pocztę e-mail, pocztę tradycyjną). Klient swoją zgodę może cofnąć w dowolnym momencie.

7.Odstąpienie i rozwiązanie umowy

 1. Klient ma prawo odstąpić od Umowy w dowolnym czasie bez podania przyczyny.
 2. W przypadku rozwiązania Umowy przez Klienta Usługodawca nie przewiduje zwrotu wpłaconych środków.
 3. Wyjątek od sytuacji opisanej w pkt 7.2. jest sytuacja gdy Klientem spełnia wszystkie poniższe podpunkty:
  1. Klientem jest Konsument w świetle ustawy o prawach konsumenta
  2. Umowa została zawarta na odległość lub poza lokalem Usługodawcy
  3. Umowa nie została zawarta wcześniej niż przed 14 dniami
  W takiej sytuacji Klientowi zostanie zwrócona całość wpłaconych środków.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez podania przyczyny. Wówczas Klientowi zwrócona zostanie kwota którą ten poniósł za Usługę w wysokości proporcjonalnej do niewykorzystanego okresu rozliczeniowego.

8.Reklamacje

 1. Reklamacje wynikające z niewłaściwego działania usług składać można za pośrednictwem poczty e-mail na adres bok@magicserver.eu
 2. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać dane identyfikacyjne (w szczególności login Usługi lub domenę) oraz szczegółowy opis wadliwego działania Usługi.
 3. Usługodawca zobowiązuje się odpowiedzieć na zgłoszenie reklamacyjne w ciągu 14 dni liczonych od daty jej wpływu.